Warunki korzystania

Witamy w serwisie www.wdc.com lub www.westerndigital.com (ten „Serwis”). Niniejszy Serwis stanowi własność i jest obsługiwany przez firmę Western Digital Corporation (określanej wspólną nazwą „WD”) i ma na celu m.in. dostarczanie informacji na temat działalności firmy, jej produktów, usług, partnerów oraz danych kontaktowych. Termin „użytkownik” oznacza każdą osobę uzyskującą dostęp do Serwisu, przeglądającą go, odwiedzającą lub korzystającą z niego.

WAŻNE – PRZECZYTAĆ UWAŻNIE – NINIEJSZE WARUNKI („WARUNKI”) STANOWIĄ PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ OKREŚLAJĄCĄ SPOSÓB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UZYSKUJĄC DOSTĘP DO SERWISU, PRZEGLĄDAJĄC GO, ODWIEDZAJĄC LUB UŻYWAJĄC, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU NIEAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEGO SERWISU. WD MOŻE WEDLE WŁASNEGO UZNANIA ZMODYFIKOWAĆ LUB PRZEREDAGOWAĆ NINIEJSZE WARUNKI W DOWOLNYM CZASIE PRZEZ UAKTUALNIENIE NINIEJSZEJ STRONY. UŻYTKOWNIK JEST ZWIĄZANY TAKIMI ZMODYFIKOWANYMI LUB PRZEREDAGOWANYMI WARUNKAMI, DLATEGO POWINIEN REGULARNIE ODWIEDZAĆ NINIEJSZĄ STRONĘ I ZAPOZNAWAĆ SIĘ Z TYMI WARUNKAMI. JEŚLI KTÓRAKOLWIEK MODYFIKACJA JEST DLA UŻYTKOWNIKA NIE DO PRZYJĘCIA, JEDYNĄ DROGĄ WYJŚCIA JEST DLA UŻYTKOWNIKA ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEGO SERWISU.

Inne warunki

Niektóre produkty i usługi dostępne przez ten Serwis podlegają innym warunkom (np. sklep online WD oraz społeczność WD Community). W takim zakresie, w jakim dowolne postanowienie tych dodatkowych warunków jest w konflikcie z niniejszymi Warunkami, te dodatkowe warunki mają znaczenie nadrzędne.

Autoryzowane użycie

W zgodzie z niniejszymi warunkami udzielamy użytkownikowi prawa do przeglądania i pobierania informacji oraz innych materiałów dostępnych w Serwisie wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego użytku, pod warunkiem niezmieniania żadnych praw autorskich oraz not o prawie do własności zawartych w oryginalnych materiałach lub dowolnych ich kopiach. Użytkownik nie ma prawa bez uprzedniej pisemnej zgody WD tworzyć kopii lustrzanych („mirror”) żadnych materiałów zawartych w niniejszym Serwisie na jakimkolwiek innym serwerze. W zakresie produktów i usług oferowanych przez ten Serwis mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Przed użyciem naszych produktów lub usług należy zapoznać się z wszelkimi takimi warunkami.

Prawo własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że niniejszy serwis zawiera technologie i informacje zastrzeżone prawnie i poufne będące w posiadaniu WD lub udzielone WD na podstawie licencji, chronione obowiązującymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej oraz innymi prawami i traktatami międzynarodowymi. Prawo autorskie do wyświetlanych na lub przez ten Serwis materiałów, w tym wszelkich informacji, danych, tekstów, oprogramowania, fotografii, grafiki, wideo lub innych materiałów („Materiały”) należy do firmy WD lub naszych licencjodawców w świetle prawa Stanów Zjednoczonych oraz przepisów międzynarodowych. Materiałów nie wolno kopiować, modyfikować, powielać, ponownie publikować, zamieszczać, przesyłać, sprzedawać, oferować na sprzedaż ani redystrybuować w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich informacji, not i ograniczeń dotyczących praw autorskich a dołączonych do wszelkich takich materiałów lub w nich zawartych.

„Western Digital”, „WD”, „logo WD” oraz pewne inne słowa i znaki logo wyświetlane w tym Serwisie, w tym oznaczone lub nie symbolami „™”, „®” „SM” albo innymi stanowią znaki towarowe, znaki handlowe lub znaki usług (łącznie określane jako „Znaki”) firmy WD lub innych podmiotów. Użytkownik nie ma prawa korzystać z takich Znaków. Wszelkie takie Znaki oraz związane z nimi dobra niematerialne pozostają własnością WD lub odpowiednich licencjodawców. Dodatkowe informacje na temat znaków towarowych WD można znaleźć tutaj.

Żadne zawarte w tym Serwisie stwierdzenie nie może być traktowane jako udzielenie (przez domniemanie, uniemożliwienie zaprzeczenia lub inaczej) jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania niniejszego Serwisu lub wyświetlanych przez niego informacji przez osadzanie w ramkach, dowiązywanie łączami bezpośrednio do materiałów bądź w inny sposób z wyjątkiem przypadków: (a) jawnego dopuszczenia przez niniejsze Warunki; lub (b) istnienia uprzedniej pisemnej zgody ze strony WD lub strony trzeciej będącej właścicielem znaku towarowego lub praw autorskich do informacji wyświetlanych w tym Serwisie.

Zastrzeżenia

UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM JAWNIE WYRAŻA ZGODĘ NA FAKT, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z NINIEJSZEGO SERWISU, JEGO MATERIAŁÓW ORAZ DOWOLNYCH OFEROWANYCH PRZEZ SERWIS USŁUG MA MIEJSCE WEDLE JEGO WŁASNEGO WYBORU I NA JEGO WŁASNE RYZYKO. NINIEJSZY SERWIS ORAZ MATERIAŁY I USŁUGI OFEROWANE PRZEZ TEN SERWIS SĄ OFEROWANE W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ TO WIDAĆ („AS IS”) I W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE („AS AVAILABLE”) BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRAWEM WD WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE, W TYM GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WD NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO PRAWDZIWOŚCI, RZETELNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI ZGODNOŚCI CZASOWEJ NINIEJSZEGO SERWISU, JEGO MATERIAŁÓW, OFEROWANYCH PRZEZ NIEGO USŁUG ANI UZYSKIWANYCH NA NIM WYNIKÓW. WD NIE GWARANTUJE, ŻE SERWIS BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZBŁĘDNIE, ANI ŻE SAM SERWIS LUB ZWIĄZANY Z NIM SERWER SĄ WOLNE OD WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH OBIEKTÓW. JEŚLI KORZYSTANIE Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB MATERIAŁY ALBO WYNIKI ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM SERWISU POWODUJĄ KONIECZNOŚĆ SERWISOWANIA LUB WYMIANY SPRZĘTU ALBO UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB DANYCH, WD NIE PONOSI ZWIĄZANYCH Z TYM KOSZTÓW. NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM RAZIE WD ANI JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, UDZIAŁOWCY, DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYPADKOWE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO SERWISU ANI OFEROWANYCH PRZEZ NIEGO MATERIAŁÓW LUB USŁUG, W TYM POLEGANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH POZYSKANYCH Z SERWISU, ANI ZA WYNIKI BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERW, USUNIĘCIA PLIKÓW LUB WIADOMOŚCI E-MAIL, USTEREK, WIRUSÓW, OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE PRZERWY W WYDAJNOŚCI, WYNIKAJĄCE BĄDŹ NIE Z DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ, PROBLEMÓW Z KOMUNIKACJĄ, KRADZIEŻY, ZNISZCZENIA LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO NASZYCH REKORDÓW, PROGRAMÓW LUB USŁUG. POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W KONTEKŚCIE POSTĘPOWANIA PRAWNEGO, W TYM W ZWIĄZKU Z UMOWĄ, ZANIEDBANIEM LUB INNĄ CZYNNOŚCIĄ PRAWNĄ; JAK RÓWNIEŻ W KONTEKŚCIE PRAWA SŁUSZNOŚCI, NAWET JEŚLI FIRMA WD ZOSTAŁA OSTRZEŻONA LUB POWINNA MIEĆ WIEDZĘ NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE AKAPIT TEN MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH PRZEZ SERWIS. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE GWARANCJI ZA SZKODY WYPADKOWE LUB NASTĘPCZE, W ZWIĄZKU Z CZYM NIEKTÓRE POWYŻSZE WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się chronić firmę WD, jej podmioty stowarzyszone oraz udziałowców, dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli i licencjodawców i zwolnić ich z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, postępowania i żądania, w tym w uzasadnionym zakresie z opłat prawnych i księgowych wynikających z korzystania z tego Serwisu lub naruszenia przez użytkownika postanowień, gwarancji, uzgodnień lub zobowiązań zawartych w niniejszych Warunkach.

Łącza do innych serwisów

Ten Serwis może zawierać łącza do serwisów internetowych lub materiałów stron trzecich oraz reklamy stron trzecich. WD nie ma kontroli nad takimi serwisami internetowymi i materiałami, a użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych lub zasobów oraz nie popieramy ani nie ponosimy odpowiedzialności za materiały, reklamy, produkty lub inną treść dostępną przez takie serwisy lub zasoby. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości wyraża zgodę na fakt, że firma WD nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub domniemane w związku z używaniem lub niemożnością używania (i) dowolnych serwisów lub zasobów, do których prowadzą łącza z tego Serwisu lub z których prowadzą łącza do tego Serwisu; ani (ii) zawartości, materiałów, towarów lub usług dostępnych przez takie serwisy lub zasoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za reklamy stron trzecich zamieszczane na tym Serwisie ani za reklamowane towary lub usługi. Kontakt użytkownika z takimi reklamującymi się stronami trzecimi lub innymi dostawcami towarów i usług znalezionymi przez ten Serwis oraz jego udział we wszelkich promocjach, jak również związane z nimi wszelkie warunki, postanowienia, gwarancje i ustalenia mają miejsce wyłącznie między użytkownikiem i taką stroną trzecią lub dostawcą.

Informacje o użytkownikach

WD może gromadzić pewne informacje osobowe na temat użytkownika. Użytkowanie przez WD takich informacji podlega postanowieniom Polityki prywatności WD dotyczącej odpowiedniego Serwisu WD. Politykę prywatności dotyczącą Serwisu korporacyjnego WD można znaleźć w tym miejscu. Politykę prywatności dotyczącą sklepu WDStore można znaleźć w tym miejscu. WD może mieć dodatkowe spisane zasady polityki prywatności dotyczące specyficznych serwisów i ich użycia.

Zasady dotyczące praw autorskich

WD szanuje prawa właścicieli praw autorskich zapewniające ochronę własności intelektualnej i wymaga tego samego od użytkowników. Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszelkich praw autorskich podczas korzystania z Serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może korzystać z tego Serwisu w celu naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej innych stron w jakikolwiek sposób, w tym przez kopiowanie lub dystrybucję prac objętych prawem autorskim. Bez ograniczenia powyższego korzystanie przez użytkownika z Serwisu podlega Zasadom dotyczącym praw autorskich które niniejszym zostają dołączone na zasadzie odwołania.

Ogólne

Niniejsze Warunki zostały sporządzone i są egzekwowane w świetle prawa stanu Kalifornia z wyjątkiem zasad o konflikcie przepisów. Wszelkie postępowania prawne wynikające z używania tego Serwisu, jego Zawartości lub innych materiałów znajdujących się w Serwisie lub związane z niniejszymi Warunkami podlegają postanowieniom sądu w Orange County (Kalifornia) i muszą być rozpoczynane w ciągu roku od wystąpienia zdarzenia lub roszczenia; w przeciwnym razie tracą ważność. Korzystając z tego Serwisu, użytkownik zgadza się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów w Orange County (Kalifornia, Stany Zjednoczone). Bez uprzedniej pisemnej zgody WD Użytkownik nie ma prawa przepisywać ani przenosić praw lub zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Jakiekolwiek usiłowanie przepisania praw lub obowiązków w sposób naruszający niniejsze postanowienia jest uznawane za nieważne i nieskuteczne. WD może dowolnie i w dowolnym czasie przepisać prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków bez uprzedniego powiadomienia. Z uwzględnieniem powyższego niniejsze Warunki są wiążące i przechodzą na prawnie dozwolonych następców i cesjonariuszy każdej ze stron. Niewymaganie wykonania dowolnego postanowienia nie ma wpływu na prawo wymagania wykonania go w dowolnym późniejszym czasie; nieegzekwowanie konsekwencji dowolnego naruszenia niniejszych Warunków nie stanowi poniechania egzekwowania przyszłych naruszeń ani zaprzestania egzekwowania samego takiego postanowienia. Jeśli dowolna część niniejszych Warunków okaże się niewykonalna, część ta zostanie zmodyfikowana w celu odzwierciedlenia intencji stron i wyłącznie w takim zakresie, aby stała się wykonalna, zaś wszelkie pozostałe postanowienia niniejszych Warunków zachowują pełną moc i wykonalność. Niniejsze Warunki stanowią całe i wyłączne porozumienie i umowę między użytkownikiem i firmą WD w zakresie przedmiotowym oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy i ustawienia pisemne i ustne.

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2009 r.