Przepisy sekcji 508 — określenie zasad postępowania

W roku 1998 kongres wprowadził poprawkę do ustawy Rehabilitation Act z roku 1973, wymagającą od urzędów państwowych udostępniania technologii elektronicznych i informatycznych osobom niepełnosprawnym. Część 508 poprawionej ustawy mówi o ułatwieniu osobom niepełnosprawnym dostępu do technologii elektronicznych i informatycznych przez usuwanie barier w korzystaniu z takich technologii.

Część 508 dotyczy wszystkich urzędów federalnych opracowujących, zakupujących i korzystających z technologii informatycznych. Prawo wymaga, aby urzędy zapewniały pracownikom i osobom niepełnosprawnym dostęp do technologii elektronicznych i informatycznych w sposób porównywalny z dostępem ze strony osób pełnosprawnych.

Część 508 stanowi zachętę dla firm produkujących i sprzedających produkty technologiczne, aby dodawały lub rozbudowywały funkcje dostępności w swoich produktach. Prawo to nie reguluje branży technologicznej ani nie wymaga od firm prywatnych wprowadzania zmian w ich produktach. Tworzy jednak standardy dostępności, które firmy technologiczne muszą spełniać, aby urząd federalny mógł je zakupić.

Western Digital realizuje cele określone w części 508 i stara się tworzyć produkty bardziej dostępne dla wszystkich — w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki naszemu zaangażowaniu urzędy federalne mają większy wybór podczas podejmowania decyzji dotyczących zakupu technologii.

Więcej informacji na temat części 508 ustawy Rehabilitation Act można znaleźć pod następującymi łączami:

Część 508: Center for IT Accommodation - www.section508.gov

Strona główna dot. części 508 — Departament Sprawiedliwości - http://www.justice.gov/crt/department-education-q