Zasady dotyczące praw autorskich

Firma Western Digital Corporation („WD”) szanuje prawa właścicieli praw autorskich zapewniające ochronę własności intelektualnej i wymaga tego samego od użytkowników swoich stron internetowych. WD nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone na innych stronach, do których można uzyskać dostęp w związku z produktami lub usługami WD. Zasadą WD jest reagowanie na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich w świetle ustawy DMCA (Digital Millennium Copyright Act) oraz innych obowiązujących przepisów o własności intelektualnej. Reagowanie może oznaczać usunięcie lub zablokowanie dostępu do materiałów które, w naszej dobrej wierze, naruszają prawa autorskie strony trzeciej i/lub zamykania kont użytkowników naruszających lub powodujących kolejne naruszenia praw autorskich lub innych praw do własności intelektualnej należących do firmy WD lub innych podmiotów.

Jeśli uważasz, że użytkownik WD skopiował Twoją pracę z użyciem strony internetowej WD w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, możesz powiadomić o takim naruszeniu w świetle przepisu 17 U.S.C. 512 (c) nasz dział ds. praw autorskich. Adres:

Copyright Agent
Legal Department
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612
Tel: 949.672.7000

Faks: 949-672-6604
E-mail: copyrightagent@wdc.com

Zgodnie z treścią przepisu 17 U.S.C. 512(c)(3) takie powiadomienie powinno zawierać co następuje:

  1. elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu;
  2. wskazanie pracy objętej prawami autorskimi, co do której nastąpiło naruszenie;
  3. wskazanie materiału, który ma naruszać prawa autorskie lub podlegać naruszeniu praw autorskich, a także informacje niezbędne do zidentyfikowania użytkownika (użytkowników), którzy dokonali naruszenia;
  4. informacje wystarczające do umożliwienia firmie WD skontaktowania się z osobą zgłaszającą, takie jak imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail;
  5. oświadczenie osoby zgłaszającej co do przekonania w dobrej wierze, że wskazany przypadek użycia nie został dozwolony przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub przez przepisy prawa; oraz
  6. oświadczenie złożone pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń, że podane wyżej informacje są wedle wiedzy osoby zgłaszającej prawdziwe, oraz że osoba zgłaszająca jest właścicielem praw autorskich lub ma prawo występować w jego imieniu.

W przypadku otrzymania od WD zawiadomienia o możliwym naruszeniu praw autorskich innej osoby lub podmiotu możliwe jest złożenie w odpowiedzi własnego zawiadomienia w dziale praw autorskich (Copyright Agent). Zawiadomienie złożone w odpowiedzi powinno zawierać wszystkie elementy przedstawione w przepisie 17 U.S.C. § 512(g)(3), w tym:

  1. fizyczny lub elektroniczny podpis subskrybenta;
  2. wskazanie materiału usuniętego lub takiego, do którego zablokowano dostęp, jak również określenie miejsca, w którym znajdował się materiał zanim go usunięto lub zablokowano do niego dostęp;
  3. Wskazanie pod rygorem kary za składanie fałszywych oświadczeń, że subskrybent w dobrej wierze uważa, iż materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku nieprawidłowej identyfikacji materiału; oraz
  4. Imię i nazwisko subskrybenta, adres, numer telefonu oraz oświadczenie, że subskrybent zgadza się poddać jurysdykcji federalnego sądu okręgowego odpowiedniego dla jurysdykcji, w której znajduje się wspomniany adres lub, jeśli adres subskrybenta znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, odpowiedniego dla jurysdykcji, w której funkcjonuje usługodawca, oraz że subskrybent przyjmuje postępowanie osoby, która przedstawiła zawiadomienie zgodnie z paragrafem (c)(1)(C) lub przedstawiciela takiej osoby.

WD nie występuje jako strona sporu między stronami trzecimi (w tym osoby zgłaszającej) co do domniemanego naruszenia praw autorskich oraz nie sprawdza zasadności roszczeń co do domniemanego naruszenia praw autorskich.

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2009 r.