Gebruiksvoorwaarden

Welkom op www.wdc.com of www.westerndigital.com (deze “Website”). Deze Website is eigendom van en wordt uitgebaat door Western Digital Corporation (samen “WD,” “wij,” “onze” of “ons”) om informatie te geven over onder andere onze bedrijfszaken, producten, services, partners en contactgegevens. De termen “u,” en “uw” verwijzen naar iedereen die de Website oproept, bekijkt, erin bladert, bezoekt of gebruikt.

BELANGRIJK – LEES AANDACHTIG – DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DEZE “VOORWAARDEN”) VORMEN EEN JURIDISCH BINDEND CONTRACT DAT VAN TOEPASSING IS OP UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DOOR DEZE SITE OP TE ROEPEN, TE BEKIJKEN, ERIN TE BLADEREN OF TE GEBRUIKEN ACCEPTEERT U EN STEMT U ERMEE IN OM U TE VERBINDEN DOOR, ZONDER ENIGE BEPERKING, DEZE VOORWAARDEN. GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS U EEN VAN DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT. WD KAN, NAAR EIGEN OORDEEL, DEZE VOORWAARDEN OP ELK MOMENT WIJZIGEN OF HERZIEN DOOR DEZE PUBLICATIE BIJ TE WERKEN. DEZE WIJZIGING OF HERZIENING IS BINDEND VOOR U. DAAROM MOET U DEZE PAGINA REGELMATIG BEZOEKEN OM DEZE VOORWAARDEN TE CONTROLEREN. ALS EEN VAN DE WIJZIGINGEN VOOR U NIET AANVAARDBAAR IS, IS UW ENIGE RECHTSMIDDEL HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Andere voorwaarden

Op bepaalde producten en services die via deze Website kunnen worden bereikt Site zijn andere voorwaarden van toepassing (bijvoorbeeld de online winkel van WD en de WD Community). Voor zover een bepaling van deze extra voorwaarden in strijd is met deze Voorwaarden, hebben deze extra voorwaarden voorrang.

Toegestaan gebruik

Mits deze Voorwaarden worden nageleefd, staan we u toe om de informatie en het andere materiaal op of via deze Website alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruikt te bekijken en te downloaden, op voorwaarde dat u alle auteursrechtvermeldingen en andere vermeldingen van eigendomsrechten die in het oorspronkelijke materiaal is opgenomen op eventuele kopieën van het materiaal behoudt. Zonder voorafgaande toestemming van WD mag u geen materiaal op deze Website op een andere server “spiegelen”. Er zijn mogelijk extra voorwaarden van toepassing op uw gebruik van producten en diensten die via deze Website worden aangeboden. Lees al deze voorwaarden alvorens een van onze producten en diensten te gebruiken.

Eigendom

U bevestigt en stemt ermee in dat deze Website gepatenteerde en vertrouwelijke technologie en informatie bevat die ons eigendom is of die wij onder licentie gebruiken en die wordt beschermd door de toepasselijke wetten met betrekking tot intellectuele eigendom en andere wetten en internationale verdragen. De inhoud die op of via deze Website wordt weergegeven, waaronder, zonder beperkingen, alle informatie, gegevens, tekst, software, foto's, afbeeldingen, video of andere materialen (de “Inhoud”) is auteursrechtelijk beschermd door ons of onze licentiegevers door de wetten van de Verenigde Staten en de internationale wetten. De Inhoud mag op geen enkele manier worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geplaatst, verzonden, verkocht, te koop aangeboden of gedistribueerd zonder voorafgaande toestemming. U moet alle auteursrechtelijke vermeldingen, informatie of beperkingen naleven die zich bevinden in of zijn gekoppeld aan inhoud.

“Western Digital,” “WD,” het “WD-logo” en bepaalde andere woorden en logo's die op deze Website worden weergegeven en die op deze Website mogelijk niet zijn aangeduid met een “™” “®” “SM” of soortgelijk teken zijn handelsmerken, handelsnamen of dienstmerken (samen “Merken”) van WD of andere entiteiten. U hebt geen toestemming om deze Merken te gebruiken. Wij of onze respectieve licentiegevers blijven eigenaar van al deze Merken en de bijbehorende goodwill. Klik hier voor meer informatie over de handelsmerken van WD.

Niets op deze Website mag worden geïnterpreteerd alsof het bij implicatie, uitsluiting of anderszins een licentie of recht verleent om deze Website of informatie op deze Website te gebruiken voor framen, deeplinken of anderszins, tenzij: (a) dit expliciet wordt toegestaan door deze Voorwaarden; of (b) met voorafgaande toestemming van ons of de derde die het handelsmerk of auteursrecht bezit op de informatie die op deze Website wordt weergegeven.

Disclaimers

U STEMT ER EXPLICIET MEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD EN EVENTUELE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN VOLLEDIG NAAR EIGEN OORDEEL EN RISICO PLAATSVINDT. DEZE WEBSITE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN EN WANNEER ZE BESCHIKBAAR ZIJN, ZONDER ENIGE GARANTIES. VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, WIJST WD ALLE GARANTIES AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN EIGENDOMSRECHTEN OF RECHTEN VAN DERDEN EN DE GARANTIE OP GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WD GEEFT GEEN GARANTIES OVER DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDLIJNEN VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD, DE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN OF OVER DE RESULTATEN DIE MOETEN WORDEN BEREIKT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN WD GEEFT GEEN GARANTIE DAT DEZE WEBSITE FOUTLOOS ZAL WERKEN OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER VAN DEZE WEBSITE VRIJ ZIJN VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ZAKEN. ALS, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD OF DE RESULTATEN DIE U BIJ HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE HEBT BEREIKT, APPARATUUR MOET WORDEN HERSTELD OF VERVANGEN OF DIT LEIDT TOT WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, DAN IS WD NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN HIERVAN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, DUS MOGELIJK ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beperking van aansprakelijkheid

WD OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, AANDEELHOUDERS, BESTUURSLEDEN, FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, AGENTEN OF LICENTIEGEVERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID HIERVAN VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET VERTROUWEN VAN EEN GEBRUIKER OP INFORMATIE DIE OP DEZE WEBSITE IS VERKREGEN, OF DIE VOORTVLOEIT UIT VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN OF E-MAIL, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING OF EEN FOUT IN DE PRESTATIES DIE AL DAN NIET HET GEVOLG ZIJN VAN OVERMACHT, EEN COMMUNICATIEFOUT, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONBEVOEGDE TOEGANG TOT ONZE GEGEVENS, PROGRAMMA'S OF SERVICES. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING IN EEN RECHTSVORDERING, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTVORDERINGEN OF VORDERING OP GROND VAN NALATIGHEIDS OF EEN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD; OF EEN BILLIJKHEIDSVORDERING, ZELFS ALS WE ZIJN GEWAARSCHUWD OVER OF ONS ZOUDEN MOETEN BEWUST ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. U BEVESTIGT HIERBIJ DAT DEZE ALINEA VAN TOEPASSING IS OP ALLE INHOUD DIE VIA DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR IS. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS MOGELIJK ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING.

Vrijwaring

U stemt ermee in om WD, haar dochterondernemingen, aandeelhouders, bestuursleden, functionarissen, medewerkers, agenten en licentiegevers te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, rechtsvorderingen of eisen, waaronder, zonder beperking, de redelijke gerechts- en boekhoudkosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of uw schending van eventuele waarborgen, garanties, overeenkomsten of verplichtingen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen.

Links naar andere websites

Deze Website kan links bevatten naar externe websites of bronnen en kan advertenties van derden bevatten. We hebben geen controle over deze websites en bronnen en u bevestigt en stemt ermee in dat we niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen en dat we inhoud, reclame, producten of ander materiaal dat beschikbaar is op deze websites of bronnen niet ondersteunen en er niet voor verantwoordelijk zijn. U bevestigt en stemt er ook mee in dat wij niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele schade of verlies die het gevolg is van of wordt geacht het gevolg te zijn van of die verbonden is aan het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van (i) websites of bronnen waarnaar deze Website links bevat of die links naar deze Website bevatten, (ii) eventuele inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een van deze websites of bronnen. We zijn niet aansprakelijk voor advertenties van derden die op deze Website worden geplaatst, noch voor de goederen en diensten die de adverteerders aanbieden. Uw omgang met of deelname in promoties van een externe adverteerder of andere externe leverancier van goederen of diensten die u op of via deze Website vindt en alle voorwaarden, garanties of waarborgen die met deze omgang verbonden zijn, vinden uitsluitend plaats tussen u en deze externe adverteerder of leverancier.

Gebruikersinformatie

WD kan bepaalde persoonlijke gegevens over u verzamelen. Op het gebruik door WD van deze informatie zijn de bepalingen van het Privacybeleid van WD voor de toepasselijke WD-website van toepassing.
Het privacybeleid voor de algemene bedrijfswebsite van WD bevindt zich hier.
Het privacybeleid voor de WDStore vindt u hier.
WD kan een ander privacybeleid hebben voor specifieke websites en het gebruik van deze websites.

Beleid inzake auteursrechten

Western Digital Corporation respecteert de rechten van de eigenaars van auteursrechten om het gebruik van hun intellectuele eigendom te reguleren en vraagt onze gebruikers om hetzelfde te doen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van het auteursrecht bij het gebruik van deze Website. U stemt ermee in dat u deze Website niet zult gebruiken om het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden, waaronder, maar niet beperkt tot, het kopiëren of distribueren van auteursrechtelijk beschermde werken. Zonder het voorgaande te beperken, is uw gebruik van deze Website onderworpen aan de voorwaarden van ons Beleid inzake auteursrechten, dat hier is opgenomen als referentie.

Algemeen

Op deze Voorwaarden zijn de wetten van de Staat California van toepassing, met uitzondering van de collisierechtelijke principes, en de Voorwaarden moeten in overeenstemming hiermee worden geïnterpreteerd. Eventuele juridische procedures die voortvloeien uit het gebruik van deze Website, de Inhoud of ander materiaal op deze Website of deze Voorwaarden moeten worden ingesteld in Orange County, California en moeten worden ingesteld binnen één jaar nadat de vordering of rechtsgrond optreedt, anders zullen ze worden geweigerd. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in dat de rechtbanken in Orange Country, California, VS persoonlijk en exclusief bevoegd zijn. U mag uw rechten of plichten in het kader van deze Voorwaarden niet volledig of gedeeltelijk toekennen of overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging tot toekenning die in strijd is met deze bepalingen is nietig en heeft geen gevolg. Wij kunnen onze rechten en plichten in het kader van deze Voorwaarden vrij en op elk moment toekennen, zonder kennisgeving. Rekening houdend met het voorgaande, zijn deze Voorwaarden bindend en ten voordele van de toegestane rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers van elke partij. Het niet-eisen van de uitvoering van een bepaling heeft geen invloed op ons recht op de uitvoering ervan op een later moment te eisen. Een afwijzing van een inbreuk of niet-uitvoering van deze Voorwaarden vormt ook geen afwijzing van een volgende inbreuk of niet-uitvoering van de bepaling. Als een deel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar blijkt, dan zal dit deel worden gewijzigd in overeenstemming met de bedoeling van de partijen en slechts voor zover dit nodig is om deze afdwingbaar te maken. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval volledig van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve afspraken en overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot dit onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke en mondelinge overeenkomsten of afspraken.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2009