Beleid inzake auteursrechten

Western Digital Corporation (“WD”) respecteert de rechten van de eigenaars van auteursrechten om het gebruik van hun intellectuele eigendom te reguleren en vraagt de gebruikers van onze website om hetzelfde te doen. WD is niet aansprakelijk voor inhoud op andere websites die u kunt vinden of oproepen wanneer u producten of services van WD gebruikt. Het is het beleid van WD om op meldingen van een inbreuk te reageren die in overeenstemming zijn met de Digital Millennium Copyright Act en andere toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendom. De reactie kan het verwijderen of uitschakelen van toegang tot materiaal dat, te goeder trouw, wordt geacht een inbreuk te vormen op de auteursrechten van een derde zijn en/of verwijdering van de accounts van gebruikers die de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van WD en/of anderen schenden of herhaaldelijk schenden.

Als u ervan overtuigd bent dat een WD-gebruiker uw werk heeft gekopieerd en hiervoor de website van WD heeft gebruikt op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, dan kunt u een melding van een inbreuk indienen in overeenstemming met 17 U.S.C. 512 (c) bij onze aangewezen Copyrightagent, op het volgende adres:

Copyright Agent
Legal Department
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612
Tel: 949.672.7000
Fax: 949-672-6604
E-mail: copyrightagent@wdc.com

Zoals bepaald in 17 U.S.C. 512(c)(3), moet uw melding van een inbreuk op auteursrechten het volgende bevatten:

  1. de elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van de auteursrechten of de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar op te treden;
  2. identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
  3. identificatie van het materiaal dat volgens u een inbreuk vormt of het onderwerp vormt van een inbreukactiviteit en voldoende informatie om de gebruiker(s) te identificeren die volgens u bij de inbreuk betrokken zijn;
  4. informatie die redelijkerwijs voldoende is om WD de mogelijkheid te geven contact met u op te nemen, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  5. een verklaring van uzelf dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet is toegestaan; en
  6. een verklaring dat, op straffe van mijneed, de bovenstaande informatie in uw melding correct is en dat u het auteursrecht bezit of de toestemming hebt om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Als u een melding van WD ontvangt over de mogelijke schending van de auteursrechten van iemand anders, kunt u een tegenmelding indienen bij de hierboven vermelde copyrightagent. Die tegenmelding moet alle elementen bevatten die zijn vermeld in 17 U.S.C. § 512(g)(3), waaronder:

  1. Een fysieke of elektronische handtekening van de abonnee;
  2. Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of dat ontoegankelijk is gemaakt en de locatie waar het materiaal zich bevond voordat het werd verwijderd of ontoegankelijk werd gemaakt;
  3. Een verklaring dat, op straffe van mijneed, de abonnee er te goeder trouw van overtuigd is dat het materiaal is verwijderd of ontoegankelijk is gemaakt als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moest worden verwijderd of ontoegankelijk moest worden gemaakt; en
  4. De naam, het adres en het telefoonnummer van de abonnee en een verklaring dat de abonnee de jurisdictie van het Federal District Court accepteert voor het rechtsgebied waarin het adres zich bevindt of, als het adres van de abonnement zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor het rechtsgebied waarin de aanbieder zich bevindt en dat de abonnee een betekening zal accepteren van de persoon die de melding heeft ingediend in overeenstemming met subparagraaf (c)(1)(C) of van een agent van deze persoon.

Denk eraan dat WD geen partij zal vormen in een geschil tussen derden (waaronder uzelf) met betrekking tot een schending van het auteursrecht en de geldigheid van een bewering die in een melding van een inbreuk op het auteursrecht wordt vermeld niet onafhankelijk beoordeelt.

Laatst bijgewerkt op 24 november 2009