Podmínky používání

Vítejte na www.wdc.com nebo www.westerndigital.com (dále jen "tato Stránka"). Tuto Stránku vlastní a provozuje společnost Western Digital (dále jen "WD", "my", "náš", "našich" nebo "nám") s cílem poskytnout informace o našich podnikových aktivitách, produktech, službách, partnerech a také uveřejnit naše kontaktní údaje. Výrazy "vy", "vám" a "váš" se odkazují na jakoukoli osobu, která se nachází, prohlíží si, prohledává, navštěvuje nebo používá tuto Stránku.

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ – TYTO PODMÍNKY K POUŽÍVÁNÍ (DÁLE JEN "TYTO PODMÍNKY") PŘEDSTAVUJÍ PRÁVNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVU UPRAVUJÍCÍ VAŠE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY. POKUD SE NACHÁZÍTE, PROHLÍŽÍTE SI, PROHLEDÁVÁTE, NAVŠTĚVUJETE NEBO POUŽÍVÁTE TUTO STRÁNKU, SOUHLASÍTE A ZAVAZUJETE SE PŘIJMOUT, BEZ VÝHRAD NEBO OMEZENÍ, TYTO PODMÍNKY. POKUD NESOUHLASÍTE S NĚKTERÝMI Z TĚCHTO PODMÍNEK, PROSÍM NEPOUŽÍVEJTE TUTO STRÁNKU. WD MŮŽE KDYKOLI A PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ UPRAVIT ČI POZMĚNIT TYTO PODMÍNKY TÍM, ŽE AKTUALIZUJE TOTO OZNÁMENÍ. VŠECHNY TAKOVÉ ÚPRAVY A ZMĚNY JSOU PRO VÁS ZÁVAZNÉ, A PROTO BYSTE MĚLI TUTO STRÁNKU PRAVIDELNĚ NAVŠTÍVIT A S TAKOVÝMI ZMĚNAMI SE SEZNÁMIT. POKUD S JAKOUKOLI ÚPRAVOU NESOUHLASÍTE, MUSÍTE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY UKONČIT.

Ostatní smluvní podmínky

Na některé produkty a služby dostupné pomocí této Stránky se vztahují jiné nebo dodatečné smluvní podmínky (např. online obchod WD, Komunita WD). V případech, kdy je jakékoli ustanovení takových dodatečných smluvních podmínek v rozporu s těmito Podmínkami, dodatečné smluvní podmínky budou mít přednost.

Oprávněné používání

V souladu s těmito Podmínkami jste oprávněni si zobrazit a stáhnout informace a ostatní materiály dostupné na této Stránce či jejím prostřednictvím a to pouze pro vaše osobní, nekomerční používání za předpokladu, že budete při pořizování jakýchkoli kopií dodržovat veškeré označení autorských a jiných vlastnických práv obsažených v původních materiálech. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti WD nesmíte na jakémkoli jiném serveru duplikovat jakýkoli materiál obsažený na této Stránce. Při používání jakýchkoli produktů a služeb nabízených prostřednictvím této Stránky mohou platit dodatečné smluvní podmínky. Před používáním takových produktů a služeb se prosím seznamte s takovými smluvními podmínkami.

Vlastnictví

Tímto stvrzujete a souhlasíte s tím, že tato Stránka využívá a obsahuje registrovanou a důvěrnou technologii a informace, které jsou vlastněny námi nebo licencovány nám a které jsou chráněny příslušným duševním vlastnictvím nebo jinými zákony a mezinárodními smlouvami. Obsah zobrazený na této Stránce nebo jejím prostřednictvím, včetně ale neomezující se na veškeré informace, data, text, software, fotografie, grafiku, videozáznamy nebo ostatní materiály (dále jen "Obsah"), je chráněn autorskými právy vlastněnými naší společností nebo poskytovateli licencí v souladu s americkými a mezinárodními zákony o ochraně autorských právech. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte tento Obsah kopírovat, upravovat, reprodukovat, opětovně publikovat, odesílat, přenášet, prodávat, nabízet k prodeji nebo šířit jiným způsobem. Musíte dodržovat veškerá označení autorských práv, informace nebo omezení, která jsou uvedena nebo připojena k jakémukoli Obsahu.

“Western Digital,” “WD,” “WD logo”, určitá další slovní spojení a loga zobrazená na této Stránce, která mohou ale nemusí být na této Stránce označena znaky jako “™”, “®”, “SM” nebo jinými podobnými symboly, představují ochranné známky, obchodní názvy nebo názvy služeb (souhrnně “Značky”) společnosti Western Digital a jiných subjektů. K používání těchto Značek nemáte oprávnění. Vlastnictví všech těchto Značek a s nimi souvisejícího goodwillu náleží nám nebo příslušným poskytovatelům licencí. Další informace ohledně ochranných známek společnosti Western Digital získáte zde.

Na základě žádného obsahu uvedeného na této Stránce není udělována, ať už nepřímo, na základě právní překážky nebo jinak, licence nebo práva k používání této Stránky nebo jiných informací zobrazených na této Stránce, prostřednictvím vložených rámů, vnořených odkazů nebo jinak, kromě následujících případů: (a) na základě výslovného povolení vyplývajícího z těchto Podmínek, nebo (b) na základě předchozího písemného souhlasu od nás nebo třetí strany, která může být vlastníkem ochranné známky nebo autorských práv vztahujících se na informace zobrazené na této Stránce.

Vyloučení odpovědnosti

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY, OBSAHU A JAKÝCHKOLI SLUŽEB NABÍZENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY ČINÍTE DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO. TATO STRÁNKA, OBSAH A SLUŽBY NABÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK "JAK JSOU" A "PODLE DOSTUPNOSTI" BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU. V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY VYLUČUJE SPOLEČNOST WD VEŠKERÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ALE NEOMEZUJÍCÍ SE NA ZÁRUKY PRODEJNOSTI, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO PRÁV TŘETÍCH OSOB A ZÁRUKY ZPŮSOBILOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. WD NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI ČI AKTUÁLNOSTI TÉTO STRÁNKY, JEJÍHO OBSAHU, SLUŽEB NABÍZENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY NEBO VÝSLEDKŮ PLYNOUCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY, OBSAHU NEBO SLUŽEB NABÍZENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY. WD NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ TÉTO STRÁNKY BUDE BEZ CHYB A ŽE TATO STRÁNKA NEBO SERVER NEOBSAHUJÍ POČÍTAČOVÉ VIRY ČI JINÉ DESTRUKTIVNÍ PROGRAMY. SPOLEČNOST WD NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA UŠLÝ ZISK NEBO ZTRÁTU DAT NEBO NÁKLADY NA SERVIS ČI VÝMĚNU VYBAVENÍ VZNIKLÉ PŘI POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY NEBO OBSAHU NEBO Z VÝSLEDKŮ Z POUŽÍVÁNÍ TÉTO STRÁNKY. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK, A PROTO SE NA VÁS ČÁST VÝŠE UVEDENÉHO VYLOUČENÍ ZÁRUKY NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESOU WD NEBO JEJÍ SPOLEČNÍCI, AKCIONÁŘI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, AGENTI NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NAHODILÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO STRÁNKOU NEBO S JEJÍ NEDOSTUPNOSTÍ, OBSAHEM NEBO SLUŽBAMI NABÍZENÝMI PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO STRÁNKY, VČETNĚ ALE NEOMEZUJÍCÍ SE NA SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLI INFORMACE OBSAŽENÉ NA TÉTO STRÁNCE NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z CHYB ČI OPOMENUTÍ, DÁLE ZA PŘERUŠENÍ PROVOZU, SMAZÁNÍ SOUBORŮ NEBO EMAILŮ, CHYBY, PORUCHY, VIRY, ZPOMALENÍ PROVOZU ČI PŘENOSU ČI ZA JINÉ VÝPADKY, AŤ UŽ ZPŮSOBENÉ ČI NEZPŮSOBENÉ NÁSLEDKEM UDÁLOSTÍ MIMO LIDSKOU KONTROLU, PORUCHOU KOMUNIKACE, KRÁDEŽÍ, POŠKOZENÍM NEBO NEOPRÁVNĚNÝM VNIKNUTÍM DO VAŠICH ZÁZNAMŮ, PROGRAMŮ NEBO SLUŽEB. PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VŠECHNY PŘÍČINY ŽALOBY, VČETNĚ ALE NEOMEZUJÍCÍ SE NA PORUŠENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU, NEDBALOST NEBO JINÝ DELIKT A TAKTÉŽ NA ŽALOBU PODLE PRÁVA SPRAVEDLNOSTI, A TO I V PŘÍPADECH, KDY BYLA WD O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM INFORMOVÁNA NEBO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKODÁCH VĚDĚLA. TÍMTO STVRZUJETE, ŽE SE TENTO ODSTAVEC VZTAHUJE NA VEŠKERÝ OBSAH DOSTUPNÝ NA TÉTO STRÁNCE. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI U NAHODILÝCH A NÁSLEDNÝCH ŠKOD , A PROTO SE NA VÁS ČÁST VÝŠE UVEDENÉHO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že odškodníte, zabráníte poškození a zbavíte odpovědnosti společnost WD, její společníky, akcionáře, ředitele, členy představenstva, zaměstnance, distributory a poskytovatele licencí před jakýmikoli a všemi náhradami, soudními kroky a nároky, včetně ale neomezující se na přiměřené právní a účetní poplatky údajně související nebo vyplývající z používání této Stránky nebo porušení jakýchkoli prohlášení, záruk, úmluv, závazků obsažených v těchto Podmínkách.

Odkazy na další stránky

Tato Stránka může odkazovat na webové stránky či zdroje třetích stran a obsahovat reklamu třetích stran. Není v naší kompetenci takové webové stránky a zdroje kontrolovat a vy tímto stvrzujete a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za dostupnost takových webových stránek nebo zdrojů, a že se neztotožňujeme a neneseme odpovědnost za jakýkoli obsah, reklamu, produkty a jiné materiály dostupné na takových webových stránkách nebo zdrojích nebo dostupných jejich prostřednictvím. Zároveň stvrzujete a souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost, přímo či nepřímo, za škody nebo ztráty způsobené či údajně způsobené následkem nebo v souvislosti s používáním nebo nedostupností (i) jakýchkoli stránek nebo zdrojů, na které tato Stránka odkazuje nebo které odkazují na tuto Stránku, nebo (ii) jakéhokoli obsahu, zboží nebo služeb dostupných na takových stránkách nebo zdrojích nebo dostupných jejich prostřednictvím. Neneseme žádnou odpovědnost za reklamu třetích stran, která je umístěna na této Stránce, ani za zboží nebo služby poskytované takovými inzerenty. Jakékoli vaše jednání či využití jakýchkoli reklamních nabídek jakýchkoli externích inzerentů či poskytovatelů zboží a služeb nalezených na této Stránce nebo jejím prostřednictvím a jakékoli smluvní podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovým jednáním jsou výhradně mezi vámi a takovou třetí stranou, ať už inzerentem či poskytovatelem.

Informace o uživateli

WD o vás může shromažďovat určité osobní informace. Použití takových informací ve společnosti WD se řídí Zásadami ochrany soukromí, které platí pro danou Stránku WD. Zásady ochrany soukromí týkající se obecné podnikové Stránky společnosti WD naleznete zde. Zásady ochrany soukromí týkající se obchodu WD naleznete zde. Je možné, že existují dodatečné zásady ochrany soukromí pro konkrétní stránky a používání takových stránek.

Politika autorských práv

WD respektuje autorská práva k ochraně duševního vlastnictví a požaduje, aby uživatelé činili totéž. Při používání této Stránky musíte dodržovat veškeré zákony na ochranu autorských práv. Souhlasíte s tím, že nebudete používat tuto Stránku s cílem jakkoli porušovat autorská práva či jiné duševní vlastnictví jiných osob, včetně ale neomezující se na kopírování a šíření děl chráněných autorskými právy. Bez omezení platnosti předchozích ustanovení podléhá používání této Stránky podmínkám naší Politiky autorských práv, která je zde uvedena jako odkaz.

Všeobecné

Tyto Podmínky se řídí a budou vykládány v souladu se zákony platnými v americkém státě Kalifornie, kromě konfliktů právních zásad. Jakékoli soudní spory související s používáním této Stránky, Obsahu nebo všech dalších materiálů na této Stránce nebo Podmínek budou řešit soudy v americkém státě Kalifornie, Orange County a musí být předloženy soudu do jednoho roku od vzniku nároku na škodu či předmětné události, jinak bude takový případ promlčen. Používáním této Stránky se zavazujete se podřídit osobní a výhradní jurisdikci soudů v americkém státě Kalifornie, Orange County. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte vaše práva ani povinnosti vyplývající z těchto Podmínek převádět, ať už úplně či částečně. Jakýkoli pokus o převod v rozporu s těmito ustanoveními bude absolutně neplatný a neúčinný. Naše práva a povinnosti vyplývající z těchto Podmínek můžeme kdykoli a bez předchozího oznámení volně převést. V souladu s předchozím výkladem budou tyto Podmínky závazné a platné i pro pověřené nástupce a nabyvatele smluvních stran. Tím, že není vyžadováno plnění jakéhokoli ustanovení, nebude dotčeno naše právo vyžadovat takové plnění kdykoli v budoucnu a zároveň zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo nesplnění těchto Podmínek nebude považováno za zřeknutí se jakýchkoli následujících porušení nebo nesplnění nebo upuštění od samotného ustanovení. Pokud jakákoli část těchto Podmínek je právně neúčinná, bude upravena způsobem odrážejícím úmysl smluvních stran a pouze do té míry, aby byla obnovena její právní účinnost a ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Tyto Podmínky představují plné a výhradní ujednání a smlouvu mezi vaší a naší stranou a nahrazují všechny předchozí či současné smlouvy a ujednání související s touto problematikou, ať už písemné či ústní.

Aktualizováno: 24. 11. 2009