Politika autorských práv

Western Digital Corporation (dále jen “WD”) respektuje práva vlastníků autorských práv, včetně kontroly užívání jejich duševního vlastnictví, a požaduje od uživatelů našich webových stránek totéž. WD nenese žádnou odpovědnost za obsah ostatních webových stránek, které naleznete nebo navštívíte při používání produktů nebo služeb společnosti WD. Politikou společnosti WD je zabývat se případy, kdy bude upozorněno na údajné porušování práv v souladu s americkým autorským zákonem Digital Millennium Copyright Act a dalšími platnými zákony o duševním vlastnictví. Výsledkem takových kroků může být odstranění či znemožnění přístupu k materiálu, o kterém se v dobré víře tvrdí, že porušuje autorská práva třetí strany a/nebo zrušení účtů uživatelů, kteří poruší nebo opakovaně porušují autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví společnosti WD a/nebo jiných subjektů.

Pokud se domníváte, že nějaký uživatel WD zkopíroval vaše dílo s využitím prvků webových stránek WD způsobem, který představuje porušení autorských práv, můžete podle zákona 17 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 512(c) takové údajné porušení autorských práv oznámit našemu Zástupci autorských práv na tuto adresu:

Agent autorských práv
Legal Department
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612
Tel: 949.672.7000
Fax: 949-672-6604
E-mail: copyrightagent@wdc.com

Podle zákona 17 Sbírky zákonů USA § 512(c)(3) by vaše oznámení o údajném porušení autorských práv mělo obsahovat následující informace:

  1. elektronický nebo fyzický podpis vlastníka autorských práv nebo podpis osoby oprávněné jednat jeho jménem;
  2. označení díla chráněného autorskými právy, k jejichž porušení mělo dojít;
  3. označení materiálu, v jehož důsledku mělo dojít k porušení nebo který měl být předmětem porušení autorských práv a dostatečné informace k identifikaci uživatele(ů) porušujících taková práva;
  4. dostatek informací potřebné k tomu, aby vás společnost WD mohla kontaktovat jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
  5. vaše prohlášení o tom, že jste v dobré víře přesvědčeni, že sporné použití výše popsaného materiálu není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem, a
  6. prohlášení, pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že informace uvedené ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněn jednat jménem vlastníka autorských práv.

Pokud obdržíte oznámení od WD ohledně možného porušení autorských práv jiné osoby, můžete podat námitku proti oznámení k výše uvedenému Zástupci autorských práv. Tato námitka proti oznámení by měla obsahovat všechny podrobnosti uvedené v zákoně 17 Sbírky zákonů USA § 512(g)(3), včetně:

  1. fyzický nebo elektronický podpis dotčeného;
  2. označení materiálu, který byl odstraněn nebo ke kterému byl zablokován přístup a místo, kde byl materiál prezentován před tím, než byl odstraněn nebo k němu byl zakázán přístup;
  3. prohlášení, pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že je dotčený v dobré víře přesvědčen, že materiál byl odstraněn nebo zablokován chybně nebo došlo k chybné identifikaci materiálu, který měl být odstraněn nebo zablokován; a
  4. jméno, adresu a telefonní číslo dotčeného a prohlášení, že se dotčený zavazuje podrobit jurisdikci Federálního okresního soudu (Federal District Court) v soudním obvodu, ve kterém se nachází jeho adresa. Pokud je adresa dotčeného mimo USA, pak se zavazuje podrobit jurisdikci soudu, ve kterém se nachází poskytovatel služeb. Dále se dotčený zavazuje přijmout soudní písemnosti od osoby, která podala oznámení dle odstavce (c)(1)(C), případně od jejího zástupce.

Vezměte prosím na vědomí, že se WD nebude účastnit žádného sporu mezi třetími osobami (včetně vás) týkajícího se údajného porušení autorských práv a nebude se zabývat nezávislým přezkoumáním pravdivosti tvrzení, které je předmětem oznámení o údajném porušení autorských práv.

Aktualizováno: 24. 11. 2009