ตัวแทนจำหน่ายฮาร์ดิสก์ Western Digital (WD) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ฮาร์ดดิสก์ติดตั้งภายใน ขนาด 3.5” และ 2.5”

บริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(A&L)
อาคาร เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 33/4 ชั้น 2 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-685-8800
โทรสาร : 02-685-8988, 02-685-8997, 02-685-8992
โทรสารต่างประเทศ : 662-685-8999

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250
โทร. 02 - 714 5777

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (Synnex)
188 หมู่ที่ 1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel : +66(0) 2553 8888 Fax : +66(0) 2578 8181

บริษัท ดับเบิ้ลยูพีจี ซี&ซี (ประเทศไทย) จำกัด (WPG)
9/117 อาคาร UM ชั้น 11 ถนน รามคำแหง แขวงสวนหลวง
กรุงเทพ 10250  โทร 02-717-4511

ฮาร์ดดิสก์ติดตั้งภายนอก Branded Products (My Book & My Passport)

บริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(A&L)
อาคาร เดอะไนท์ ทาวเวอร์ 33/4 ชั้น 2 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-685-8800
โทรสาร : 02-685-8988, 02-685-8997, 02-685-8992
โทรสารต่างประเทศ : 662-685-8999

บริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 2545 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ. 10250
โทร. 02 - 714 5777

 ฮาร์ดดิสก์ติดตั้งภายนอก WD Elements

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
65 ชั้น จี,4 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร.(662) 640-3000 แฟกซ์ (662) 643-0780